baur n

Kata Dasar

baur n

Arti Baur N

KBBI2008

batang; tangkai;

baur n- anggah

baur kail;

baur n- kail

tangkai kail; joran;

baur n- panah

kayu (buluh) tempat merentangkan tali panah;

baur n- taut

baur kail

Kata Terkait Baur N

Kata Berdasarkan Abjad

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Diterbitkan

dalam

oleh

Tags: